Gurmat: Way to Strengthen positive thinking

Guru Amar Das Ji in Raag Maaroo emphasises the need to grasp Sabd-Guru/Gurmat to embrace Naam for becoming a Gurmukh with Dib-drishti in order to eradicate Houmai/Ego to live in harmony. However, in this process a rider of Divine Mercy/Grace/Nadr/Kirpa/Gur Parsad is necessary as compared to one’s self efforts:-

ਜਿਸ ਨੋ ਪ੍ਰੇਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥ (Raag Maaroo M. 3, GGS. 1016-5).
Jis No Praem Mann Vasaaeae || Saachai Sabadh Sehaj Subhaaeae ||
One whose mind is filled with the Lord’s Love. Is intuitively exalted by the True Word of the Shabad.

ਏਹਾ ਵੇਦਨ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਅਵਰੁ ਕਿ ਜਾਣੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥
Eaehaa Vaedhan Soee Jaanai Avar K Jaanai Kaaree Jeeo ||1||
He alone knows the pain of this love; what does anyone else know about its cure? ||1||

ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰੁ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥
Aapae Maelae Aap Milaaeae || Aapanaa Piaar Aapae Laaeae ||
He Himself unites in His Union. He Himself inspires us with His Love.

ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Praem Kee Saar Soee Jaanai Jis No Nadhar Thumaaree Jeeo ||1|| Rehaao ||
He alone appreciates the value of Your Love, upon whom You shower Your Grace, O Lord. ||1||Pause||

ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਜਾਗੈ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥
Dhib Dhrisatt Jaagai Bharam Chukaaeae || Gur Parasaadh Param Padh Paaeae ||
One whose spiritual vision is awakened – his doubt is driven out. By Guru’s Grace, he obtains the supreme status.

ਸੋ ਜੋਗੀ ਇਹ ਜੁਗਤਿ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥
So Jogee Eih Jugath Pashhaanai Gur Kai Sabadh Beechaaree Jeeo ||2||
He alone is a Yogi, who understands this way, and contemplates the Word of the Guru’s Shabad. ||2||

ਸੰਜੋਗੀ ਧਨ ਪਿਰ ਮੇਲਾ ਹੋਵੈ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਹੁ ਦੁਰਮਤਿ ਖੋਵੈ ॥
Sanjogee Dhhan Pir Maelaa Hovai || Guramath Vichahu Dhuramath Khovai ||
By good destiny, the soul-bride is united with her Husband Lord. Following the Guru’s Teachings, she eradicates her evil-mindedness from within.

ਰੰਗ ਸਿਉ ਨਿਤ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ਅਪਣੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥
Rang Sio Nith Raleeaa Maanai Apanae Kanth Piaaree Jeeo ||3||
With love, she continually enjoys pleasure with Him; she becomes the beloved of her Husband Lord. ||3||

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਵੈਦੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ॥
Sathigur Baajhahu Vaidh N Koee || Aapae Aap Niranjan Soee ||
Other than the True Guru, there is no physician. He Himself is the Immaculate Lord.

ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਮਰੈ ਮੰਦਾ ਹੋਵੈ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥
Sathigur Miliai Marai Mandhaa Hovai Giaan Beechaaree Jeeo ||4||
Meeting with the True Guru, evil is conquered, and spiritual wisdom is contemplated. ||4||

ਏਹੁ ਸਬਦੁ ਸਾਰੁ ਜਿਸ ਨੋ ਲਾਏ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੁਖ ਗਵਾਏ ॥
Eaehu Sabadh Saar Jis No Laaeae || Guramukh Thrisanaa Bhukh Gavaaeae ||
One who is committed to this most sublime Shabad. Becomes Gurmukh, and is rid of thirst and hunger.

ਆਪਣ ਲੀਆ ਕਿਛੂ ਨ ਪਾਈਐ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਲ ਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥੫॥
Aapan Leeaa Kishhoo N Paaeeai Kar Kirapaa Kal Dhhaaree Jeeo ||5||
By one’s own efforts, nothing can be accomplished; the Lord, in His Mercy, bestows power. ||5||

ਅਗਮ ਨਿਗਮੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨੈ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥
Agam Nigam Sathiguroo Dhikhaaeiaa || Kar Kirapaa Apanai Ghar Aaeiaa ||
The True Guru has revealed the essence of the Shaastras and the Vedas. In His Mercy, He has come into the home of my self.

ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜਾਤਾ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੬॥
Anjan Maahi Niranjan Jaathaa Jin Ko Nadhar Thumaaree Jeeo ||6||
In the midst of Maya, the Immaculate Lord is known, by those upon whom You bestow Your Grace. ||6||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋ ਤਤੁ ਪਾਏ ॥ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਵਿਚਹੁ ਗਵਾਏ ॥
Guramukh Hovai So Thath Paaeae || Aapanaa Aap Vichahu Gavaaeae ||
One who becomes Gurmukh, obtains the essence of reality; He eradictes his self-conceit from within.

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਸਭੁ ਧੰਧੁ ਕਮਾਵੈ ਵੇਖਹੁ ਮਨਿ ਵੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੭॥
Sathigur Baajhahu Sabh Dhhandhh Kamaavai Vaekhahu Man Veechaaree Jeeo ||7||
Without the True Guru, all are entangled in worldly affairs; consider this in your mind, and see. ||7||

ਇਕਿ ਭ੍ਰਮਿ ਭੂਲੇ ਫਿਰਹਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ ਇਕਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥
Eik Bhram Bhoolae Firehi Ahankaaree || Eikanaa Guramukh Houmai Maaree ||
Some are deluded by doubt; they strut around egotistically. Some, as Gurmukh, subdue their egotism.

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਰਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲੇ ਗਾਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥੮॥
Sachai Sabadh Rathae Bairaagee Hor Bharam Bhulae Gaavaaree Jeeo ||8||
Attuned to the True Word of the Shabad, they remain detached from the world. The other ignorant fools wander, confused and deluded by doubt. ||8||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
Guramukh Jinee Naam N Paaeiaa || Manamukh Birathhaa Janam Gavaaeiaa ||
Those who have not become Gurmukh, and who have not found the Naam, the Name of the Lord. Those self-willed manmukhs waste their lives uselessly.

ਅਗੈ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਬੂਝੈ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੯॥
Agai Vin Naavai Ko Baelee Naahee Boojhai Gur Beechaaree Jeeo ||9||
In the world hereafter, nothing except the Name will be of any assistance; this is understood by contemplating the Guru. ||9||

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ ॥
Anmrith Naam Sadhaa Sukhadhaathaa || Gur Poorai Jug Chaarae Jaathaa ||
The Ambrosial Naam is the Giver of peace forever. Throughout the four ages, it is known through the Perfect Guru.

ਜਿਸੁ ਤੂ ਦੇਵਹਿ ਸੋਈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧੦॥੧॥
Jis Thoo Dhaevehi Soee Paaeae Naanak Thath Beechaaree Jeeo ||10||1||
He alone receives it, unto whom You bestow it; this is the essence of reality which Nanak has realized. ||10||1||

Guru Nanak Sahib provides a key to Anand/Sahaj:-

 • ਤੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਮੈ ਏਹਾ ਆਸ ਏਹੋ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (Sri Raag M. 1, GGS. 24-15).
  Thaeraa Eaek Naam Thaarae Sansaar || Mai Eaehaa Aas Eaeho Aadhhaar ||1|| Rehaao ||
  Your Name alone, Lord, saves the world. This is my hope; this is my support. ||1||Pause||
 • ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰੁ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ (Raag Tilang M. 1, GGS. 722-13).
  Aap Gavaaeeai Thaa Sahu Paaeeai Aour Kaisee Chathuraaee ||
  Give up your selfhood, and so obtain your Husband Lord; what other clever tricks are of any use?

ਸਹੁ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਸੋ ਦਿਨੁ ਲੇਖੈ ਕਾਮਣਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥
Sahu Nadhar Kar Dhaekhai So Dhin Laekhai Kaaman No Nidhh Paaee ||
When the Husband Lord looks upon the soul-bride with His Gracious Glance, that day is historic – the bride obtains the nine treasures.

The need is to become “ਕਾਮਣਿ”, which come with Divine Mercy/Grace Nadr/Kirpa/Gurparsad only.

Guru Arjan Dev Ji endorses the above sentiment as:-

 • ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਨਿ ਗੁਰਦੇਵ ॥ (Raag Gauri M. 5, GGS. 288-13).
  Aap Thiaag Saran Guradhaev ||
  Give up your selfishness and conceit, and seek the Sanctuary of the Divine Guru.

Kirpal Singh
Wellington, NewZealand

Advertisement

WHO CREATED GOD?

I am reproducing some quotes Gurbani with the hope that you may find answer to your query?. The verses are self explanatory and translations are from the Internet by Sant Singh Khalsa Ji:-

ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ॥ (Raag Asa M. 1, GGS. 463-4).
Aapeenhai Aap Saajiou Aapeenhai Rachiou Naao ||
He Himself created Himself; He Himself assumed His Name.

ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ॥
Dhuyee Kudharath Saajeeai Kar Aasan Dditho Chaao ||
Secondly, He fashioned the creation; seated within the creation, He beholds it with delight.

ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਤੂੰ ਤੁਸਿ ਦੇਵਹਿ ਕਰਹਿ ਪਸਾਉ ॥
Dhaathaa Karathaa Aap Thoon Thus Dhaevehi Karehi Pasaao ||
You Yourself are the Giver and the Creator; by Your Pleasure, You bestow Your Mercy.

ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭਸੈ ਦੇ ਲੈਸਹਿ ਜਿੰਦੁ ਕਵਾਉ ॥
Thoon Jaanoee Sabhasai Dhae Laisehi Jindh Kavaao ||
You are the Knower of all; You give life, and take it away again with a word.

ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ॥੧॥
Kar Aasan Dditho Chaao ||1||
Seated within the creation, You behold it with delight. ||1||

 • ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥ (Raag Malar M. 1, GGS. 1279-5).
  Aapeenhai Aap Saaj Aap Pashhaaniaa ||
  He Himself created Himself; He Himself understands Himself.

ਅੰਬਰੁ ਧਰਤਿ ਵਿਛੋੜਿ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ ॥
Anbar Dhharath Vishhorr Chandhoaa Thaaniaa ||
Separating the sky and the earth, He has spread out His canopy.

ਵਿਣੁ ਥੰਮ੍ਹ੍ਹਾ ਗਗਨੁ ਰਹਾਇ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣਿਆ ॥
Vin Thhanmhaa Gagan Rehaae Sabadh Neesaaniaa ||
Without any pillars, He supports the sky, through the insignia of His Shabad.

ਸੂਰਜੁ ਚੰਦੁ ਉਪਾਇ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣਿਆ ॥
Sooraj Chandh Oupaae Joth Samaaniaa ||
Creating the sun and the moon, He infused His Light into them.

ਕੀਏ ਰਾਤਿ ਦਿਨੰਤੁ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਿਆ ॥
Keeeae Raath Dhinanth Choj Viddaaniaa ||
He created the night and the day; Wondrous are His miraculous plays.

ਤੀਰਥ ਧਰਮ ਵੀਚਾਰ ਨਾਵਣ ਪੁਰਬਾਣਿਆ ॥
Theerathh Dhharam Veechaar Naavan Purabaaniaa ||
He created the sacred shrines of pilgrimage, where people contemplate righteousness and Dharma, and take cleansing baths on special occasions.

ਤੁਧੁ ਸਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਕਿ ਆਖਿ ਵਖਾਣਿਆ ॥
Thudhh Sar Avar N Koe K Aakh Vakhaaniaa ||
There is no other equal to You; how can we speak and describe You?

ਸਚੈ ਤਖਤਿ ਨਿਵਾਸੁ ਹੋਰ ਆਵਣ ਜਾਣਿਆ ॥੧॥
Sachai Thakhath Nivaas Hor Aavan Jaaniaa ||1||
You are seated on the throne of Truth; all others come and go in reincarnation. ||1||

 • ਆਪੇ ਆਪਿ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪਿ ॥ (Raag Gauri M. 5, GGS. 28-12).
  Aapae Aap Sagal Mehi Aap ||
  He Himself is All-in-Himself

ਅਨਿਕ ਜੁਗਤਿ ਰਚਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ॥
Anik Jugath Rach Thhaap Outhhaap ||
In His many ways, He establishes and disestablishes.

ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਖੰਡ ॥
Abinaasee Naahee Kishh Khandd ||
He is Imperishable; nothing can be broken.

ਧਾਰਣ ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
Dhhaaran Dhhaar Rehiou Brehamandd ||
He lends His Support to maintain the Universe.
ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪਰਤਾਪ ॥
Alakh Abhaev Purakh Parathaap ||
Unfathomable and Inscrutable is the Glory of the Lord.

ਆਪਿ ਜਪਾਏ ਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ॥੬॥
Aap Japaaeae Th Naanak Jaap ||6||
As He inspires us to meditate, O Nanak, so do we meditate. ||6||

ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ਸੁ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥
Jin Prabh Jaathaa S Sobhaavanth ||
Those who know God are glorious.

ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ਉਧਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ ॥
Sagal Sansaar Oudhharai Thin Manth ||
The whole world is redeemed by their teachings.

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ॥
Prabh Kae Saevak Sagal Oudhhaaran ||
God’s servants redeem all.

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੂਖ ਬਿਸਾਰਨ ॥
Prabh Kae Saevak Dhookh Bisaaran ||
God’s servants cause sorrows to be forgotten.

ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ ॥
Aapae Mael Leae Kirapaal ||
The Merciful Lord unites them with Himself.

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਜਪਿ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥
Gur Kaa Sabadh Jap Bheae Nihaal ||
Chanting the Word of the Guru’s Shabad, they become ecstatic.

ਉਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ॥
Oun Kee Saevaa Soee Laagai ||
He alone is committed to serve them,

ਜਿਸ ਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਬਡਭਾਗੈ ॥
Jis No Kirapaa Karehi Baddabhaagai ||
Upon whom God bestows His Mercy, by great good fortune.

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਾਵਹਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥
Naam Japath Paavehi Bisraam ||
Those who chant the Naam find their place of rest.

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕਉ ਊਤਮ ਕਰਿ ਮਾਨੁ ॥੭॥
Naanak Thin Purakh Ko Ootham Kar Maan ||7||
O Nanak, respect those persons as the most noble. ||7||

 • ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ॥ (Raag Suhi M. 5, GGS. 743-4).
  Agam Agochar Sach Saahib Maeraa ||
  You are inaccessible and unfathomable, O my True Lord and Master.

ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਬੋਲਾਇਆ ਤੇਰਾ ॥੪॥੨੩॥੨੯॥
Naanak Bolai Bolaaeiaa Thaeraa ||4||23||29||
Nanak speaks as You inspire him to speak. ||4||23||29||

Kirpal Singh
Wellington, New Zealand

War and Peace: A Sikhi Perspective

Sikhi does not promote war of any type arising out of differing of opinions (to put down others) or for any acquisition of others’ belongings or expansion of one’s borders etc:-

 • ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗਿ ਹਮ ਕਉ ਬਨਿ ਆਈ ॥੧॥ (Raag Kaanrhaa M. 5, GGS. 1299-13).
  Naa Ko Bairee Nehee Bigaanaa Sagal Sang Ham Ko Ban Aaee ||1||
  No one is my enemy, and no one is a stranger. I get along with everyone. ||1||…….

ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੈ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਈ ॥੩॥੮॥
Sabh Mehi Rav Rehiaa Prabh Eaekai Paekh Paekh Naanak Bigasaaee ||3||8||
The One God is pervading in all. Gazing upon Him, beholding Him, Nanak blossoms forth in happiness. ||3||8||

Gurmat (PIRI) supports and directs resolutions of conflict through MIRI – an advocacy spirit filled with a balanced professionalism approach to resolve conflicting issues or view points. Use of force is a long long…..and long last resort when every persuasive effort fails to bring about amicable resolve. And that too not for territorial gains to boost one’s ego but to practice and spread awareness of Gurmat in such adverse situations.

MIRI is misunderstood as a Militant preparedness. It is rather a power/strength accumulated on becoming Humble (‘aaps ko jo jane neecha so ganei sab te oocha’ – M.5 in Sukhmani Sahib). There is no conflict which cannot be peacefully resolved if the Warring parties have Gurmat Sohjee (Divine Guidance).

The only War promoted in Sikhi on daily basis is directed towards oneself in getting rid of Dubidha/Houmai (personal EGO) in order to merge with Ultimate Reality to gain Divine Dib-Drisht of Akalpurakh/Waheguru as the goal of a Sikh filled with composure and optimism (Chardi Kalaa):-

Gurbani directs a Purpose Driven Life of a Sikh as:-

ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥ (Raag Asa, M. 5, GGS. 12-6).
This human body has been given to you. This is your chance to meet the Lord of the Universe……..

ਜਨਮੁ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
You are squandering this life uselessly in the love of Maya. ||1||Pause||

– ਫਰੀਦਾ ਰਾਤੀ ਵਡੀਆਂ ਧੁਖਿ ਧੁਖਿ ਉਠਨਿ ਪਾਸ ॥ Salok Baba Sheikh Farid, GGS. 1378-19).
Fareed, the nights are long, and my sides are aching in pain.

ਧਿਗੁ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨਾ ਵਿਡਾਣੀ ਆਸ ॥੨੧॥
Cursed are the lives of those who place their hopes in others. ||21||

ਵਿਡਾਣੀ ਆਸ (Dubida/Duality) – is the hindrance in life and gives rise to conflicts within us causing hatred and enmity for others.

Guru Nanak Dev Ji unfolds the goal of human-life in giving up one’s self-hood:-

ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰੁ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ (Raag Tilang, M.1, GGS. 722-13).
Give up your selfhood/ego/houmai, and so obtain your Husband Lord/Waheguru; no other clever tricks are of any use?

‘ਸਹੁ ਪਾਈਐ’ – is an awastha where one gets all happiness and professional satisfaction. It belongs to an area of Trust and Faith where one dissolves oneself completely in Gurmat rather than looking for so called ‘Free/Independent Thinking’ as being currently propagated by some individuals.

Please refer to the life story of Bhai Jetha Ji who rose to Gurudom (Guru Ram Das JI) with humble background without any formal education or attendance of an academy (some boasts on their academic credentials or training in a Defense Academy or for awards of bravery in Wars/Conflicts?). Guru Ji gives his personal spiritual experience as:-

– ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਜਿਨਿ ਘਾਲੀ ॥ ਤਿਸੁ ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲੀ ॥੨॥ (Raag Bhairo, M. 4, GGS. 1134-11).
Whoever, as Gurmukh, serves and works hard, Is molded and shaped in the true mint of the Shabad, the Word of God. ||2||

Guru Nanak Sahib’s advice is handy:-

ਰੈਣਿ ਗਵਾਈ ਸੋਇ ਕੈ ਦਿਵਸੁ ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ॥ (Raag Gauri Bairaagan, M. 1, GGS.
The nights are wasted sleeping, and the days are wasted eating.

ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੁ ਹੈ ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਇ ॥੧॥
Human life is such a precious jewel, but it is being lost in exchange for a mere shell. ||1||

ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਰਾਮ ਕਾ ॥
You do not know the Name of the Lord.

ਮੂੜੇ ਫਿਰਿ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਹਿ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
You fool – you shall regret and repent in the end! ||1||Pause||

A ‘Gurmat Indicator’ on war-footing is to understand ONESELF:-

ਸੋ ਬਉਰਾ ਜੋ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਨੈ ॥ (Raag Bilaaval, Bhagat Kabir, GGS. 855-15).
He alone is insane, who does not understand himself.

ਆਪੁ ਪਛਾਨੈ ਤ ਏਕੈ ਜਾਨੈ ॥੪॥
When he understands himself, then he knows the One Lord. ||4||

ਆਪੁ ਪਛਾਨੈ – is the most difficult part as it ironically involves giving up oneself completely.

According to Gurbani when one understands oneself one finds oneself so insignificant that one is forced to give up one’s houmai or ego completely.

According to Guru Arjan Dev Ji, at this awastha one comes to realize Waheguru – a purpose of the life of a Gursikh:-

ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ॥ (Raag Gauri, M. 5, GGS. 288-13).
Coming and going in reincarnation is ended by serving God.

ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਨਿ ਗੁਰਦੇਵ ॥
Give up your selfishness and conceit, and land in the Sanctuary of the Divine Guru.

ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਨਿ ਗੁਰਦੇਵ – leads to the following:-

ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥
Thus the jewel of this human life is saved.

One needs to dip oneself in Gurbani:-

ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੁ ॥
Remember the Lord, Har, Har, the Support of the breath of life.

Gurbani further says, there are no other ways to meet the purpose of life:-

ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਨ ਛੂਟਨਹਾਰੇ ॥
By all sorts of efforts, people are not saved

ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੇ ॥
Not by studying the Simritees, the Shaastras or the Vedas.

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇ ॥
Worship the Lord with whole-hearted devotion.

ਮਨਿ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਇ ॥੪॥
O Nanak, you shall obtain the fruits of your mind’s desire. ||4||

For me, the Sikhi truths are like 2+2=4 – absolutely in practical terms and non-dogmatic in approach.

However, nothing works without Waheguru’s nadr/kirpa/grace (Gurparsad). This is my personal Waheguru-led experience in life. One can be a scholar and veechardhari of Sikhia of Guru but the Nadr is necessary to come to grip with the Truths in Gurbani with full faith and trust and to advance to the next step of experiencing the Truths with experiments in life.

ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥ਨਦਰੀ ਕਰਮਿ ਲਘਾਏ ਪਾਰਿ ॥ (Raag Asa M. 1, GGS. 465-10).
Sikhee Sikhiaa Gur Veechaar ||Nadharee Karam Laghaaeae Paar ||
Contemplating the Guru, I have been taught these teachings;Granting His Grace, He carries His servants across.

A Sikh is always driven by Waheguru and follows Gumat-path as His anonymous agent under the umbrella of Naam:-

ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ ॥ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪਰਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥ (Raag Gauri M.5, GGS. 286-19).
Saevaa Karath Hoe Nihakaamee ||This Ko Hoth Paraapath Suaamee ||One who performs selfless service, without thought of reward, Shall attain his Lord and Master.

The State of “ਹੋਤ ਪਰਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ” makes the Sikh Naami (full of blissful divine Sohjee – budh-bibek) and ‘Par-upkari’ (at the noble service of others).

An ideal Sikh of Sikh Guru is Naami, creative and Par-Upkari and not a Warmonger.

All the Sikh Gurus, Bhagats, Mahapurakhs, Gurmukhs enjoyed PEACE/ANAND and were votaries of Peace as they were filled with Naam and became one with Akalpurakh/Waheguru, which lead them to become Creative and Par-Upkari for the Humanity:-

ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥ (Raag Raamkali M. 3, GGS. 917-2).
Anandh Bhaeiaa Maeree Maaeae Sathiguroo Mai Paaeiaa ||
I am in ecstasy, O my mother, for I have found my True Guru.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਮਨਿ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥
Sathigur Th Paaeiaa Sehaj Saethee Man Vajeeaa Vaadhhaaeeaa ||
I have found the True Guru, with intuitive ease, and my mind vibrates with the music of bliss.

Guru Nanak Sahib’s advice, if heeded, can bring about Peace in the World:-

ਮੁਕਾਮੁ ਕਰਿ ਘਰਿ ਬੈਸਣਾ ਨਿਤ ਚਲਣੈ ਕੀ ਧੋਖ ॥ (Srirag M.1, GGS. 64-4).
Mukaam Kar Ghar Baisanaa Nith Chalanai Kee Dhhokh ||
They have made this their resting place and they sit at home, but the urge to depart is always there.

ਮੁਕਾਮੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਰਹੈ ਨਿਹਚਲੁ ਲੋਕ ॥੧॥
Mukaam Thaa Par Jaaneeai Jaa Rehai Nihachal Lok ||1||
This would be known as a lasting place of rest, only if they were to remain stable and unchanging. ||1||

ਦੁਨੀਆ ਕੈਸਿ ਮੁਕਾਮੇ ॥ ?
Dhuneeaa Kais Mukaamae ||
What sort of a resting place is this world?

ਕਰਿ ਸਿਦਕੁ ਕਰਣੀ ਖਰਚੁ ਬਾਧਹੁ ਲਾਗਿ ਰਹੁ ਨਾਮੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Kar Sidhak Karanee Kharach Baadhhahu Laag Rahu Naamae ||1|| Rehaao ||
Doing deeds of faith, pack up the supplies for your journey, and remain committed to the Name. ||1||Pause||

ਜੋਗੀ ਤ ਆਸਣੁ ਕਰਿ ਬਹੈ ਮੁਲਾ ਬਹੈ ਮੁਕਾਮਿ ॥
Jogee Th Aasan Kar Behai Mulaa Behai Mukaam ||
The Yogis sit in their Yogic postures, and the Mullahs sit at their resting stations.

ਪੰਡਿਤ ਵਖਾਣਹਿ ਪੋਥੀਆ ਸਿਧ ਬਹਹਿ ਦੇਵ ਸਥਾਨਿ ॥੨॥
Panddith Vakhaanehi Pothheeaa Sidhh Behehi Dhaev Sathhaan ||2||
The Hindu Pandits recite from their books, and the Siddhas sit in the temples of their gods. ||2||

ਸੁਰ ਸਿਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਖ ਪੀਰ ਸਲਾਰ ॥
Sur Sidhh Gan Gandhharab Mun Jan Saekh Peer Salaar ||
The angels, Siddhas, worshippers of Shiva, heavenly musicians, silent sages, Saints, priests, preachers, spiritual teachers and commanders

ਦਰਿ ਕੂਚ ਕੂਚਾ ਕਰਿ ਗਏ ਅਵਰੇ ਭਿ ਚਲਣਹਾਰ ॥੩॥
Dhar Kooch Koochaa Kar Geae Avarae Bh Chalanehaar ||3||
-each and every one has left, and all others shall depart as well. ||3||

ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਉਮਰੇ ਗਏ ਕਰਿ ਕਰਿ ਕੂਚੁ ॥
Sulathaan Khaan Malook Oumarae Geae Kar Kar Kooch ||
The sultans and kings, the rich and the mighty, have marched away in succession.

ਘੜੀ ਮੁਹਤਿ ਕਿ ਚਲਣਾ ਦਿਲ ਸਮਝੁ ਤੂੰ ਭਿ ਪਹੂਚੁ ॥੪॥
Gharree Muhath K Chalanaa Dhil Samajh Thoon Bh Pehooch ||4||
In a moment or two, we shall also depart. O my heart, understand that you must go as well! ||4||

ਸਬਦਾਹ ਮਾਹਿ ਵਖਾਣੀਐ ਵਿਰਲਾ ਤ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥
Sabadhaah Maahi Vakhaaneeai Viralaa Th Boojhai Koe ||
This is described in the Shabads; only a few understand this!

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸੋਇ ॥੫॥
Naanak Vakhaanai Baenathee Jal Thhal Meheeal Soe ||5||
Nanak offers this prayer to the One who pervades the water, the land and the air. ||5||

ਅਲਾਹੁ ਅਲਖੁ ਅਗੰਮੁ ਕਾਦਰੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰੀਮੁ ॥
Alaahu Alakh Aganm Kaadhar Karanehaar Kareem ||
He is Allah, the Unknowable, the Inaccessible, All-powerful and Merciful Creator.

ਸਭ ਦੁਨੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮੁ ਏਕੁ ਰਹੀਮੁ ॥੬॥
Sabh Dhunee Aavan Jaavanee Mukaam Eaek Reheem ||6||
All the world comes and goes-only the Merciful Lord is permanent. ||6||

ਮੁਕਾਮੁ ਤਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਸਿਸਿ ਨ ਹੋਵੀ ਲੇਖੁ ॥
Mukaam This No Aakheeai Jis Sis N Hovee Laekh ||
Call permanent only the One, who does not have destiny inscribed upon His Forehead.

ਅਸਮਾਨੁ ਧਰਤੀ ਚਲਸੀ ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ॥੭॥
Asamaan Dhharathee Chalasee Mukaam Ouhee Eaek ||7||
The sky and the earth shall pass away; He alone is permanent. ||7||

ਦਿਨ ਰਵਿ ਚਲੈ ਨਿਸਿ ਸਸਿ ਚਲੈ ਤਾਰਿਕਾ ਲਖ ਪਲੋਇ ॥
Dhin Rav Chalai Nis Sas Chalai Thaarikaa Lakh Paloe ||
The day and the sun shall pass away; the night and the moon shall pass away; the hundreds of thousands of stars shall disappear.

ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਬੁਗੋਇ ॥੮॥੧੭॥
Mukaam Ouhee Eaek Hai Naanakaa Sach Bugoe ||8||17||
He alone is permanent; Nanak speaks the Truth. ||8||17||

Reference: Excerpts from: ‘Gurmat Saachi Saacha Vichaar’, by Kirpal Singh, Sanbun Publishers, New Delhi, April 2014.

Kirpal Singh
Wellington, New Zealand

HUMILITY AND EGO

We often ignore the fact that Waheguru is BEANT and so are His Hukam and Virtues, which can be understood by Divine Grace only; and by drawing closer to Waheguru in order to have a glimpse of His Hukam and Naam i. e. Gobind Milan ki eih teri baria – an ultimate aim to have Waheguru in one’s driving seat in life.

ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਹੈ ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸੁ ਮਾਹਿ ॥ (Raag Asa M.2, GGS. 466-18)
Houmai Dheeragh Rog Hai Dhaaroo Bhee Eis Maahi ||
Ego is a chronic disease, but it contains its own cure as well.

ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਹਿ ॥
Kirapaa Karae Jae Aapanee Thaa Gur Kaa Sabadh Kamaahi ||
If the Lord grants His Grace, one acts according to the Teachings of the Guru’s Shabad.

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ ਇਤੁ ਸੰਜਮਿ ਦੁਖ ਜਾਹਿ ॥੨॥
Naanak Kehai Sunahu Janahu Eith Sanjam Dhukh Jaahi ||2||
Nanak says, listen, people: in this way, troubles depart. ||2||

 • Houmai is a serious hurdle in the way to ‘Gobind Millan’ – an ultimate aim of a Sikh. at the same time degree of Its control and erosion acts as a means of a measure towards path to Gobind Millan.
 • Growth of Manmat that creates and spreads confusion in life making it purposeless.
 • However, grace/nadr/kirpa of Waheguru can swim us across provided we have sohjee of the Divine Window of Gurmat (Naam) by contemplating on Sabd (ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਹਿ).

Houmai, which is a serious hurdle in progressing on Divine Path can be to controlled or eroded by the grasp of Gurmat/Naam through devotion:-

-ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲਿ ਵਿਰੋਧੁ ਹੈ ਦੁਇ ਨ ਵਸਹਿ ਇਕ ਠਾਇ ॥ (RaagVadhans M. 3, GGS. 56012).
Houmai Naavai Naal Virodhh Hai Dhue N Vasehi Eik Thaae ||
Ego is opposed to the Name of the Lord; the two do not dwell in the same place.

ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਸੇਵਾ ਨ ਹੋਵਈ ਤਾ ਮਨੁ ਬਿਰਥਾ ਜਾਇ ॥੧॥
Houmai Vich Saevaa N Hovee Thaa Man Birathhaa Jaae ||1||
In egotism, selfless service cannot be performed, and so the soul goes unfulfilled. ||1||

The need is to resort to Gurmat through complete devotion and full faith:-

 • ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਤੂੰ ਲੇਹਿ ਇਆਨੇ ॥ (Raag Gauri M. 5, GGS. 288-18).
  Gur Kee Math Thoon Laehi Eiaanae ||
  Take the Guru’s advice, you ignorant fool;

ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ ॥
Bhagath Binaa Bahu Ddoobae Siaanae ||
Without devotion, even the clever have drowned.

Various scholars tend to make spirituality an an academic subject. So according to them this Marg can be understood by joining an academy, school, college or a university. If this is the case then children and other members of the Society who do not have access to formal education cannot have access to Waheguru. Many such scholars ignore the fact that the success on Spiritual Marg is achieved by giving away one’s conceit (houmai/ego) and working with a tool of innocence of a ‘CHILD like Personality’. This gives promise to children as well as those deprived of academic education to walk on this Marg just like our Gurus (Child-Guru Harkrishan Ji), Bhagats and Mahapurakhs etc. The Gurbani clearly chalks out the way out:-

1.ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖ ਬਾਲੇ ਭੋਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (Raag Kaanrhaa M. 5, GGS. 1307-7).
I have met God through innocent faith, and He has blessed me with peace. ||1||Pause||

 1. ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰੁ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ (Raag Tilang M. 1, GGS. 722-13).
  Give up your selfhood, and so obtain your Husband Lord; what other clever tricks are of any use?

ਸਹੁ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਸੋ ਦਿਨੁ ਲੇਖੈ ਕਾਮਣਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥
When the Husband Lord looks upon the soul-bride with His Gracious Glance, that day is historic – the bride obtains the nine treasures.

 1. ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਨਿ ਗੁਰਦੇਵ ॥ (Raag Gauri M. 5, 288-13).
  Give up your selfishness and conceit, and seek the Sanctuary of the Divine Guru.

The loss of self-consciousness, which is full of self conceit (Duality) leads to merger with Waheguru when the clarity of Divine Hukam/Virtues becomes imminent:-

– ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੈ ਕੀ ਏਹ ਨੀਸਾਣੀ ॥ ਮਨਿ ਇਕੋ ਸਚਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੀ ॥ (Raag Maajh M. 5, GGS. 106-17).
This is the sign of union with God: In the mind, the Command of the True Lord is recognized.

Kirpal Singh
Wellington, New Zealand

Divine Kirpa leads to Gurmat Tat (ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ – Essence of Reality)

All the Gurus, Bhagats and Mahapurakhs whose compositions are compiled in the Guru Granth Sahib enjoyed Divine Tat (ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ) – a sign of their closeness with the the Divine Source (Akalpurakh).

Guru Nanak Sahib traces the Divine Sohji to love for Akalpurakh which makes a person fearless by inviting Gurmat:-

ਨਿਰਭਉ ਜੋਗੀ ਨਿਰੰਜਨੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ਸਚਿ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥ (Raag Gauri M. 1, GGS. 223-17).
The Yogis meditate on the Fearless, Immaculate Lord. Night and day, they remain awake and aware, embracing love for the True Lord…………….

ਭੈ ਰਚਿ ਰਹੈ ਸੁ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ॥ ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਇ ॥੪॥
Those who remain immersed in the Fear of God become fearless. They become just like the One they serve. ||4||

According to Guru Arjan Dev Ji, to be able to acquire Divine Tat is an exalted awastha in which one has to give up his/her ego/houmai to become a ਸਮਦਰਸੀ:-

ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ ਜੇਤਾ ॥੧॥ (Raag Gauri M. 5, GGS. )
He looks impartially upon all, and he knows the essential reality. O Nanak, he conquers the whole world.

In the following Pauri of Anand Sahib, Guru Amardas Ji refers to Tat (Tat’e) four times and adds that the path to attain Divine Tat is ‘Sachi Liv’ with Waheguru, which can be attained through the Guru/Gurbani.

ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਬੀਚਾਰਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥(Raag Raamkalee M. 3, GGS. 920).
The Simritees and the Shaastras discriminate between good and evil, but they do not know the true essence of reality.

ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥
They do not know the true essence of reality without the Guru; they do not know the true essence of reality.

ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰੁ ਭ੍ਰਮਿ ਸੁਤਾ ਸੁਤਿਆ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥
|The world is asleep in the three modes and doubt; it passes the night of its life sleeping.

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨਾ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥
Those humble beings remain awake and aware, within whose minds, by Guru’s Grace, the Lord abides; they chant the Ambrosial Word of the Guru’s Bani.

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੋ ਤਤੁ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੋ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥੨੭॥
Says Nanak, they alone obtain the essence of reality, who night and day remain lovingly absorbed in the Lord; they pass the night of their life awake and aware. ||27||

Guru Arjan Dev Ji reveals in Sukhmanee Sahib that in order to find Divine Tat, it is essential to have full faith in Waheguru.

ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ॥ ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ਤਿਸੁ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥ (Raag Gauri M. 5, GGS.285).
One whose heart is filled with faith in God the essence of spiritual wisdom is revealed to his mind.

The First Ashtpadi of Sukhmanee Sahib explores the attributes of Simran in details. Kindly read and contemplate on the full Ashtpadi.

Simrn is the way to ‘DivineTat’ and is further substantiated in the Sukhmanee Sahib:-

– ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੁਧਿ ॥ (Raag Gauri M. 5, GGS. 262-17).
In the remembrance of God are knowledge, meditation and the essence of wisdom.

– ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਤਤੁ ਇਹੈ ਬੁਝਾਇਆ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ ॥੪॥ (Raag Gauri M. 5, GGS. 290-3).
Through the Perfect Guru, this essential reality is understood. O Nanak, God’s humble servants meditate on Him. ||4||

The overall Gurmat rider is:- ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ

ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਤਿ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (Raag Maajh M. 3, GGS. 117-9).
From the Guru comes peace and tranquility; worship Him with devotion, day and night. Chanting His Glorious Praises, merge into the Glorious Lord. ||1||Pause||

The Entire Gurbani is DIVINE TAT – ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ. To acquire Divine Tat (Essence of Reality) is a rarity but is still attainable with persistent desire imbued with Divine Grace (Kirpa/ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ):-

ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਝਿਆ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਤੁ ਸਭੁ ਬੂਝਿਆ ॥ (Raag Gauri M. 5, GGS. 281-17).
Searching, searching, searching, and finally, success! By Guru’s Grace, the essence of all reality is understood.

Gurmat Guidelines to Tat Gian is spelled out clearly in Gurbani – stating with Divine Kirpa leading successively to Bhagati (Devotion), Naam and finally ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਇ (M. 1):-

 • ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਅਪਨੀ ਭਗਤਿ ਦੇਇ ॥ (Raag Gauri M. 5, GGS. 277-8).
  Kar Kirapaa Jis Apanee Bhagath Dhaee ||
  Those whom the Lord mercifully blesses with His devotional worship

ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮਿ ਮਿਲੇਇ ॥੩॥
Naanak Thae Jan Naam Milaee ||3||

 • O Nanak, they are absorbed into the Naam. ||3||

-ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਉ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥ (Raag Gauri M. 5, GGS. 283-12).
Kar Kirapaa Jis Ko Naam Dheeaa ||
One whom the Lord, in His Grace, blesses with His Name

ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਥੀਆ ॥੭॥
Naanak So Jan Niramal Thheeaa ||7||

 • O Nanak, that person becomes immaculate and pure. ||7||
 • ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰੁ ॥ (salok Bhagat Kabir, GGS. 1367-7).
  Kabeer Man Niramal Bhaeiaa Jaisaa Gangaa Neer ||
  Kabeer, my mind has become immaculate, like the waters of the Ganges.

ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰਿ ਫਿਰੈ ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ॥੫੫॥
Paashhai Laago Har Firai Kehath Kabeer Kabeer ||55||
The Lord follows after me, calling, “”Kabeer! Kabeer!””||55||

With Waheguru’s blessings.

Kirpal Singh
Wellington, New Zealand

Gurmat Concept: To dwell in Waheguru’s presence twenty-four hours a day (Aath-/ Aathe-Pehar)

To dwell in Waheguru’s presence twenty-four hours a day (Aath-/ Aathe-Pehar) is described by Guru Arjan Dev Ji in the length and breadth of the Guru Granth Sahib. Guru Ji goes on to say that such persons who live Aathe Pehar in the Divine wisdom grow to perfection as Bhagats and are spared from worldly sorrows:-

 • ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸਹਿ ਹਜੂਰੇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ॥੭॥(Raag Gauri M. 5, GGS. 286-8).
  Aath Pehar Prabh Basehi Hajoorae || Kahu Naanak Saeee Jan Poorae ||7||
  Those who dwell in God’s Presence, twenty-four hours a day – says Nanak, they are the perfect persons. ||7||
 • ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ॥ (Raag Maajh M. 5, GGS. 218-4).
  Dhukh Bhanjan Thaeraa Naam Jee Dhukh Bhanjan Thaeraa Naam ||
  The Destroyer of sorrow is Your Name, Lord; the Destroyer of sorrow is Your Name.

ਆਠ ਪਹਰ ਆਰਾਧੀਐ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Aath Pehar Aaraadhheeai Pooran Sathigur Giaan ||1|| Rehaao ||
Twenty-four hours a day, dwell upon the wisdom of the Perfect True Guru. ||1||Pause||

There are many verses in Gurbani that support significance of Dwelling in the Divine presence of Waheguru. Such an Enlightened Awastha is a divine gift that comes with many Gurmat Promises & Blessings and is bestowed with the grace/Nadr/Kirpa/Gurparsad of Waheguru only:-

 • ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ (Raag Gauri Guaaraayree M. 5, GGS. 185-8).
  Aath Pehar Har Har Gun Gaao ||
  Twenty-four hours a day, chant the Glorious Praises of the Lord, Har, Har.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਉ ਤਿਸੁ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥੪॥੨੮॥੯੭॥
Kahu Naanak Ho This Bal Jaao ||4||28||97||
Says Nanak, I am a sacrifice to Him. ||4||28||97||

 • ਇਹੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ (Raag Gauri M. 5, GGS. 287-11).
  Eihu Har Ras Paavai Jan Koe ||
  Only a few obtain this ambrosial essence of the Lord’s Name.

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਅਮਰੁ ਸੋ ਹੋਇ ॥
Anmrith Peevai Amar So Hoe ||
Drinking in this Nectar, one becomes immortal.

ਉਸੁ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ ॥
Ous Purakh Kaa Naahee Kadhae Binaas ||
That person whose mind is illuminated

ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਨਤਾਸ ॥
Jaa Kai Man Pragattae Gunathaas ||
By the treasure of excellence, never dies.

 • ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲੇਇ ॥ ਸਚੁ ਉਪਦੇਸੁ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇਇ ॥ (Raag Gauri M. 5, GGS. 287-12).
  Aath Pehar Har Kaa Naam Laee || Sach Oupadhaes Saevak Ko Dhaee ||
  Twenty-four hours a day, he takes the Name of the Lord. The Lord gives true instruction to His servant.

ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਲੇਪੁ ॥
Moh Maaeiaa Kai Sang N Laep ||
He is not polluted by emotional attachment to Maya.

ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਏਕੁ ॥
Man Mehi Raakhai Har Har Eaek ||
In his mind, he cherishes the One Lord, Har, Har.

ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੇ ॥
Andhhakaar Dheepak Paragaasae ||
In the pitch darkness, a lamp shines forth.

ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹ ਤੇ ਨਾਸੇ ॥੬॥
Naanak Bharam Moh Dhukh Theh Thae Naasae ||6||
O Nanak, doubt, emotional attachment and pain are erased. ||6||

 • ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਾ ਕਉ ਮਤਿ ਦੇਇ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ਲੇਇ ॥੩॥ (Raag Gond M. 5, GGS. 865-17).
  Kar Kirapaa Jaa Ko Math Dhaee || Aath Pehar Prabh Kaa Naao Laee ||3||
  One whom the Lord blesses with understanding, Chants the Name of God, twenty-four hours a day. ||3||

Many such verses are given hereunder on the significance of dwelling in the presence of Waheguru by Guru Arjan Dev Ji:-

 • ਚਰਣ ਕਮਲ ਜਨ ਕਾ ਆਧਾਰੋ ॥ (Raag Maajh M. 5, GGS. 107-5).
  Charan Kamal Jan Kaa Aadhhaaro ||
  His Lotus Feet are the Support of His humble servants.

ਆਠ ਪਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰੋ ॥
Aath Pehar Raam Naam Vaapaaro ||
Twenty-four hours a day, they deal in the Name of the Lord.

ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸਮਾਹਿਆ ਜੀਉ ॥੪॥੩੬॥੪੩॥
Sehaj Anandh Gaavehi Gun Govindh Prabh Naanak Sarab Samaahiaa Jeeo ||4||36||43||
In peace and pleasure, they sing the Glorious Praises of the Lord of the Universe. O Nanak, God is permeating everywhere. ||4||36||43||

 • ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ॥ (Raag Maajh M. 5, GGS. 108-4).
  Man Than Rathaa Raam Piaarae ||
  My mind and body are imbued with love for the Lord.

ਸਰਬਸੁ ਦੀਜੈ ਅਪਨਾ ਵਾਰੇ ॥
Sarabas Dheejai Apanaa Vaarae ||
I sacrifice everything for Him.

ਆਠ ਪਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਬਿਸਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸਾਸਾ ਜੀਉ ॥੧॥
Aath Pehar Govindh Gun Gaaeeai Bisar N Koee Saasaa Jeeo ||1||
Twenty-four hours a day, sing the Glorious Praises of the Lord of the Universe. Do not forget Him, for even one breath. ||1||

 • ਆਠ ਪਹਰ ਧਿਆਈਐ ਗੋਪਾਲੁ ॥ (Raag Gauri M. 5, GGS. 200-5).
  Aath Pehar Dhhiaaeeai Gopaal ||
  Twenty-four hours a day, meditate on the Sustainer of the World.

ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥੨॥੧੦੧॥੧੭੦॥
Naanak Dharasan Dhaekh Nihaal ||2||101||170||
O Nanak, gazing on the Blessed Vision of His Darshan, I am enraptured. ||2||101||170||

 • ਆਠ ਪਹਰ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੈ ॥ (Raag Gauri M.5, GGS. 265-4).
  Aath Pehar Jan Har Har Japai ||
  Twenty-four hours a day, His servants chant Har, Har.

ਹਰਿ ਕਾ ਭਗਤੁ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀ ਛਪੈ ॥
Har Kaa Bhagath Pragatt Nehee Shhapai ||
The devotees of the Lord are known and respected; they do not hide in secrecy.

 • ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ (Raag Gauri M.5, GGS. 287-3).
  Sarab Nidhhaan Jeea Kaa Dhaathaa ||
  He is the treasure of everything, the Giver of life.

ਆਠ ਪਹਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥
Aath Pehar Paarabreham Rang Raathaa ||
Twenty-four hours a day, He is imbued with the Love of the Supreme Lord God.

 • ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਹੁ ਨੇਰਾ ॥ (Raag Gauri M. 5, GGS. 293-3).
  Aath Pehar Prabh Paekhahu Naeraa ||
  Behold God near at hand, twenty-four hours a day.

ਮਿਟੈ ਅਗਿਆਨੁ ਬਿਨਸੈ ਅੰਧੇਰਾ ॥
Mittai Agiaan Binasai Andhhaeraa ||
Ignorance shall depart, and darkness shall be dispelled.

 • ਆਠ ਪਹਰ ਮਨਿ ਹਰਿ ਜਪੈ ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (Raag Thitee Gauri M. 5, GGS. 298-7).
  Aath Pehar Man Har Japai Safal Janam Paravaan ||
  One who meditates on the Lord twenty-four hours a day – fruitful and blessed is his coming into the world.

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਪਛਾਣੁ ॥
Anthar Baahar Sadhaa Sang Karanaihaar Pashhaan ||
Inwardly and outwardly, realize that the Creator Lord is always with you.

ਸੋ ਸਾਜਨੁ ਸੋ ਸਖਾ ਮੀਤੁ ਜੋ ਹਰਿ ਕੀ ਮਤਿ ਦੇਇ ॥
So Saajan So Sakhaa Meeth Jo Har Kee Math Dhaee ||
He is your friend, your companion, your very best friend, who imparts the Teachings of the Lord.

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੇਇ ॥੭॥
Naanak This Balihaaranai Har Har Naam Japaee ||7||
Nanak is a sacrifice to one who chants the Name of the Lord, Har, Har. ||7||

 • ਆਠ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋੜਿ ਧਿਆਵਉ ॥ (Raag Asa M.5, GGS. 393-5).
  Aath Pehar Kar Jorr Dhhiaavo ||
  Twenty-four hours a day, with palms pressed together, I meditate;

ਉਨ ਸਾਧਾ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਉ ॥
Oun Saadhhaa Kaa Dharasan Paavo ||
I yearn to obtain the Blessed Vision of the Darshan of those Holy Saints.

 • ਆਠ ਪਹਰ ਉਦਕ ਇਸਨਾਨੀ ॥ (Raag Asa M. 5, GGS. 393-6).
  Aath Pehar Oudhak Eisanaanee ||
  Twenty-four hours a day, he takes his cleansing bath in water;

ਸਦ ਹੀ ਭੋਗੁ ਲਗਾਇ ਸੁਗਿਆਨੀ ॥
Sadh Hee Bhog Lagaae Sugiaanee ||
He makes continual offerings to the Lord; he is a true man of wisdom.

 • ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਹੁ ਚਲੈ ਤੇਰੈ ਸਾਥੇ ॥ (Raag Asa, M.5, GGS. 461-6).
  Aath Pehar Har Naam Simarahu Chalai Thaerai Saathhae ||
  Twenty-four hours a day, dwell upon the Lord’s Name in meditation; it alone shall go along with you.

ਭਜੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਮਿਟਹਿ ਦੋਖ ਕਮਾਤੇ ॥੧॥
Bhaj Saadhhasangath Sadhaa Naanak Mittehi Dhokh Kamaathae ||1||
So vibrate continually in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, O Nanak, and the sins you committed shall be erased. ||1||

 • ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਿ ਮਾਤਾ ॥ (Raag Goojree M. 5, GGS. 498-1).
  Aath Pehar Har Kae Gun Gaavai Bhagath Praem Ras Maathaa ||
  Twenty-four hours a day, he sings the Glorious Praises of the Lord, absorbed in loving devotional worship.

ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੁਹੁ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਲਾ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਤਾ ॥੨॥
Harakh Sog Dhuhu Maahi Niraalaa Karanaihaar Pashhaathaa ||2||
He remains unaffected by both fortune and misfortune, and he recognizes the Creator Lord. ||2||

 • ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਿਮਰੈ ਦੀਨ ਦੈਆਲਾ ॥ (Raag Goojree M. 5, GGS. 503-2).
  Aath Pehar Har Kae Gun Gaavai Simarai Dheen Dhaiaalaa ||
  One who sings the Glorious Praises of the Lord, twenty-four hours a day, and remembers the Lord in meditation, who is Kind to the poor,

ਆਪਿ ਤਰੈ ਸੰਗਤਿ ਸਭ ਉਧਰੈ ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲਾ ॥੩॥
Aap Tharai Sangath Sabh Oudhharai Binasae Sagal Janjaalaa ||3||
Saves himself, and redeems all his generations; all of his bonds are released. ||3||

ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਹੀ ਰਖਿ ਲੀਆ ਸਗਲ ਜੁਗਤਿ ਬਣਿ ਆਈ ॥
Jis Kaa Saa Thin Hee Rakh Leeaa Sagal Jugath Ban Aaee ||
The Lord saves those who belong to Him, and all pathways are opened to them.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲਾ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥੧॥੯॥
Kahu Naanak Prabh Purakh Dhaeiaalaa Keemath Kehan N Jaaee ||3||1||9||
Says Nanak, the value of the Merciful Lord God cannot be described. ||3||1||9||

 • ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਧਿਆਏ ॥ (Raag Vadhans M. 5, GGS. 563-5).
  Jis No Nadhar Karae So Dhhiaaeae ||
  One whom He blesses with His Grace, meditates on Him.

ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੩॥
Aath Pehar Har Kae Gun Gaaeae ||3||
Twenty-four hours a day, he sings the Glorious Praises of the Lord. ||3||

 • ਗਏ ਕਲੇਸ ਰੋਗ ਸਭਿ ਨਾਸੇ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ (Raag Sorath M. 5, GGS. 619-9).
  Geae Kalaes Rog Sabh Naasae Prabh Apunai Kirapaa Dhhaaree ||
  My sufferings have come to an end, and all diseases have been eradicated.

ਆਠ ਪਹਰ ਆਰਾਧਹੁ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥
Aath Pehar Aaraadhhahu Suaamee Pooran Ghaal Hamaaree ||1||
God has showered me with His Grace. Twenty-four hours a day, I worship and adore my Lord and Master; my efforts have come to fruition. ||1||

 • ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥ (Raag Sorath M.5, GGS. 626-1).
  Aath Pehar Gun Gaaee ||
  Twenty-four hours a day, I sing His Glorious Praises.

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
Gur Poorae Thae Paaee || Rehaao ||
I obtained this from the Perfect Guru. ||Pause||

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥
Prabh Kee Akathh Kehaanee ||
God’s sermon is inexpressible.

ਜਨ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥
Jan Bolehi Anmrith Baanee ||
His humble servants speak words of Ambrosial Nectar.

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਖਾਣੀ ॥
Naanak Dhaas Vakhaanee ||
Slave Nanak has spoken.

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ॥੨॥੨॥੬੬॥
Gur Poorae Thae Jaanee ||2||2||66||
Through the Perfect Guru, it is known. ||2||2||66||

 • ਆਠ ਪਹਰ ਅਰਾਧਿਓ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ (Raag Sorath M. 5, GGS. 627-3).
  Aath Pehar Araadhhiou Har Har Man Chindhiaa Fal Paaeiaa || Rehaao ||
  Twenty-four hours a day, I worship and adore the Lord, Har, Har; I have obtained the fruits of my mind’s desires. ||Pause||
 • ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਊਪਰਿ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ॥ (Raag Suhi M. 5, GGS. 741-16).
  Gur Apunae Oopar Bal Jaaeeai ||
  I am a sacrifice to my True Guru.

ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ॥੧॥
Aath Pehar Har Har Jas Gaaeeai ||1||
Twenty-four hours a day, I sing the Praises of the Lord, Har, Har. ||1||

ਸਿਮਰਉ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਸੁਆਮੀ ॥
Simaro So Prabh Apanaa Suaamee ||
Meditate in remembrance on God, your Lord and Master.

ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Sagal Ghattaa Kaa Antharajaamee ||1|| Rehaao ||
He is the Inner-knower, the Searcher of all hearts. ||1||Pause||

 • ਆਠ ਪਹਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥ (Raag Suhi M. 5, GGS. 744-4).
  Aath Pehar Paarabreham Dhhiaaeeai ||
  Twenty-four hours a day, meditate on the Supreme Lord God.

ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਤੁ ਹੋਇ ਤਾ ਪਾਈਐ ॥੩॥
Poorab Likhath Hoe Thaa Paaeeai ||3||
By pre-ordained destiny, the Name is obtained. ||3||

 • ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਧਿਆਈਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭਉ ਤਰੀਐ ॥ (Raag Suhi M. 5, GGS. 750-7).
  Aath Pehar Prabh Apanaa Dhhiaaeeai Gur Prasaadh Bho Thareeai ||
  Twenty-four hours a day, I meditate on my God; by Guru’s Grace, I cross over the terrifying world-ocean.

ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਹੋਈਐ ਸਭ ਰੇਣਾ ਜੀਵਤਿਆ ਇਉ ਮਰੀਐ ॥੨॥
Aap Thiaag Hoeeai Sabh Raenaa Jeevathiaa Eio Mareeai ||2||
Renouncing self-conceit, I have become the dust of all men’s feet; in this way, I die, while I am still alive. ||2||

 • ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ (Raag Bilaaval M. 5, GGS. 807-6).
  Aisee Preeth Karahu Man Maerae ||
  Enshrine such love, O my mind,

ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨਹੁ ਨੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Aath Pehar Prabh Jaanahu Naerae ||1|| Rehaao ||
That twenty-four hours a day, God will seem near to you. ||1||Pause||

 • ਆਠ ਪਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਜਨੁ ਜਾਪੇ ॥ (Raag Bilaaval M. 5, GGS. 826-5).
  Aath Pehar Thaeraa Naam Jan Jaapae ||
  Twenty-four hours a day, Your humble servant chants Your Name.

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ ॥੪॥੨੩॥੧੦੯॥
Naanak Preeth Laaee Prabh Aapae ||4||23||109||
You Yourself, O God, have inspired Nanak to love You. ||4||23||109||

 • ਆਠ ਪਹਰ ਚਿਤਵੈ ਨਹੀ ਪਹੁਚੈ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤਵਤ ਮਰੀਐ ॥੧॥ (Raag Bilaaval M. 5, GGS. 823-8).
  Aath Pehar Chithavai Nehee Pahuchai Buraa Chithavath Chithavath Mareeai ||1||
  Twenty-four hours a day, he plots, but nothing works. The evil man dies, constantly thinking up evil plans. ||1

ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ (Raag Gond M. 5, GGS. 866-3).
Aath Pehar Har Kae Gun Gaao ||
Twenty-four hours a day, sing the Glorious Praises of the Lord.

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥
Jeea Praan Ko Eihai Suaao ||
This is the purpose of human life.

 • ਆਠ ਪਹਰ ਗਾਈਐ ਗੋਬਿੰਦੁ ॥ (Raag Gond M. 5, GGS. 866-8).
  Aath Pehar Gaaeeai Gobindh ||
  Twenty-four hours a day, I sing of the Lord of the Universe.

ਤਨੁ ਧਨੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜਿੰਦੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Than Dhhan Prabh Kaa Prabh Kee Jindh ||1|| Rehaao ||
My body and wealth belong to God; my soul belongs to God. ||1||Pause||

 • ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਗੋਚਰੁ ਆਪਿ ॥ (Raag Raamkali M. 5, GGS. 896-5).
  Vaeparavaahu Agochar Aap ||
  He Himself is carefree and independent, imperceptible.

ਆਠ ਪਹਰ ਮਨ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪਿ ॥
Aath Pehar Man Thaa Ko Jaap ||
Twenty-four hours a day, O mind, meditate on Him.

 • ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਜਪੁ ਜਾਪਿ ॥ (Raag Raamkali M. 5, GGS. 901-7).
  Aath Pehar Prabh Kaa Jap Jaap ||
  Twenty-four hours a day, chant God’s Chant.

ਨਾਨਕ ਰਾਖਾ ਹੋਆ ਆਪਿ ॥੪॥੨॥੫੮॥
Naanak Raakhaa Hoaa Aap ||4||2||58||
O Nanak, He Himself shall save you. ||4||2||58||

 • ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਪ੍ਰਭਿ ਭਗਤ ਜਨਾ ਅਪਣੀ ਚਰਣੀ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥ (Raag Raamkali M. 5, GGS. 926-5).
  Raakh Leeeae Prabh Bhagath Janaa Apanee Charanee Laaeae Raam ||
  God saves His humble devotees, attaching them to His feet.

ਆਠ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਹ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਰਾਮ ॥
Aath Pehar Apanaa Prabh Simareh Eaeko Naam Dhhiaaeae Raam ||
Twenty-four hours a day, they meditate in remembrance on their God; they meditae on the One Name.

 • ਅਪਨਾ ਜਨੁ ਆਪਹਿ ਆਪਿ ਉਧਾਰਿਓ ॥ (Raag Nat Narain M. 5, GGS. 979-2).
  Apanaa Jan Aapehi Aap Oudhhaariou ||
  He Himself saves His humble servant.

ਆਠ ਪਹਰ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਬਸਿਓ ਮਨ ਤੇ ਨਾਹਿ ਬਿਸਾਰਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Aath Pehar Jan Kai Sang Basiou Man Thae Naahi Bisaariou ||1|| Rehaao ||
Twenty-four hours a day, He dwells with His humble servant; He never forgets him from His Mind. ||1||Pause||

 • ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਉ ਧਿਆਈ ॥ (Raag Maaroo M. 5, GGS. 1085-14).
  Aath Pehar Har Har Ko Dhhiaaee ||
  Twenty-four hours a day, I meditate on the Lord, Har, Har.

ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਤੇਰੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਵਡਾਲਕਾ ॥੧੬॥੪॥੧੩॥
Naanak Santh Thaerai Rang Raathae Thoo Samarathh Vaddaalakaa ||16||4||13||
O Nanak, the Saints are imbued with Your Love; You are the great and all-powerful Lord. ||16||4||13||

 • ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧ ਧੰਨੁ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ (Raag Bhaira-o M.5, GGS. 1149-5).
  Dhhan Dhhan Saadhh Dhhann Har Naao ||
  Blessed, blessed is the Holy Saint, and blessed is the Name of the Lord.

ਆਠ ਪਹਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥
Aath Pehar Keerathan Gun Gaao ||
Twenty-four hours a day, sing the Kirtan, the Glorious Praises of the Lord.

 • ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਪਿ ॥ (Raag Bhaira-o M. 5, GGS. 1149-9).
  Aath Pehar Har Har Jap Jaap ||
  Twenty-four hours a day, I meditate and chant the Name of the Lord, Har, Har.

ਰਾਖਨਹਾਰ ਗੋਵਿਦ ਗੁਰ ਆਪਿ ॥੨॥
Raakhanehaar Govidh Gur Aap ||2||
The Guru is Himself the Savior Lord, the Lord of the Universe. ||2||

 • ਆਠ ਪਹਰ ਗਾਵਤ ਭਗਵੰਤੁ ॥ (Raag Bhaira-o M. 5, GGS. 1150-1).
  Aath Pehar Gaavath Bhagavanth ||
  Twenty-four hours a day, I sing of the Lord God.

ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਨੋ ਪੂਰਾ ਮੰਤੁ ॥੧॥
Sathigur Dheeno Pooraa Manth ||1||
The True Guru has imparted this perfect wisdom. ||1||

 • ਉਆ ਅਉਸਰ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥ (Raag Sarang M. 5, GGS. 1207-16).
  Ouaa Aousar Kai Ho Bal Jaaee ||
  I am a sacrifice to that occasion.

ਆਠ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਪਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Aath Pehar Apanaa Prabh Simaran Vaddabhaagee Har Paanee ||1|| Rehaao ||
Twenty-four hours a day, I meditate in remembrance on my God; by great good fortune, I have found the Lord. ||1||Pause||

ਭਲੋ ਕਬੀਰੁ ਦਾਸੁ ਦਾਸਨ ਕੋ ਊਤਮੁ ਸੈਨੁ ਜਨੁ ਨਾਈ ॥
Bhalo Kabeer Dhaas Dhaasan Ko Ootham Sain Jan Naaee ||
Kabeer is good, the slave of the Lord’s slaves; the humble barber Sain is sublime.

ਊਚ ਤੇ ਊਚ ਨਾਮਦੇਉ ਸਮਦਰਸੀ ਰਵਿਦਾਸ ਠਾਕੁਰ ਬਣਿ ਆਈ ॥੧॥
Ooch Thae Ooch Naamadhaeo Samadharasee Ravidhaas Thaakur Ban Aaee ||1||
Highest of the high is Naam Dayv, who looked upon all alike; Ravi Daas was in tune with the Lord. ||1||

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧਨ ਕਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੰਤ ਰੇਨਾਈ ॥
Jeeo Pindd Than Dhhan Saadhhan Kaa Eihu Man Santh Raenaaee ||
My soul, body and wealth belong to the Saints; my mind longs for the dust of the Saints.

ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪਿ ਭਰਮ ਸਭਿ ਨਾਸੇ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ ॥੨॥੪॥੧੮॥
Santh Prathaap Bharam Sabh Naasae Naanak Milae Gusaaee ||2||4||18||
And by the radiant Grace of the Saints, all my doubts have been erased. O Nanak, I have met the Lord. ||2||4||18||

 • ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਪੂਰਨ ਸਬਦਿ ਬੀਚਾਰਿ ॥ (Raag Sarang M. 5, 1226-1).
  Aath Pehar Prabh Kae Gun Gaaveh Pooran Sabadh Beechaar ||
  Twenty-four hours a day, I sing the Glorious Praises of the Lord, and contemplate the Perfect Word of the Shabad.

ਨਾਨਕ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸੁ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਨਮਸਕਾਰਿ ॥੨॥੮੯॥੧੧੨॥
Naanak Dhaasan Dhaas Jan Thaeraa Puneh Puneh Namasakaar ||2||89||112||
Servant Nanak is the slave of Your slaves; over and over again, he bows in humble reverence to You. ||2||89||112||

 • ਆਠ ਪਹਰ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਮਾਂਗਨ ਕਉ ਹਰਿ ਦਾਨ ॥੨॥੨॥੨੧॥ (Raag Kaanrhaa M. 5, GGS. 1302-5).
  Aath Pehar Naanak Jas Gaavai Maangan Ko Har Dhaan ||2||2||21||
  Twenty-four hours a day Nanak sings His Praises, and begs for the Gift of the Lord. ||2||2||21||
 • ਆਠ ਪਹਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਧਿਆਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਨ ਗਾਇਆ ॥ (Raag Parbhati M. 5, GGS. 1339-1).
  Aath Pehar Paarabreham Dhhiaaee Sadhaa Sadhaa Gun Gaaeiaa ||
  Twenty-four hours a day, I meditate on the Supreme Lord God; I sing His Glorious Praises forever and ever.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੪॥
Kahu Naanak Maerae Poorae Manorathh Paarabreham Gur Paaeiaa ||4||4||
Says Nanak, my desires have been fulfilled; I have found my Guru, the Supreme Lord God. ||4||4||

Finally an endorsement by Bhagat Namdev Ji:-

ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ (Raag Asa Bhagat Namdev, GGS. 485, 14).
Bhagath Karo Har Kae Gun Gaavo ||
I perform devotional worship, and sing the Glorious Praises of the Lord.

ਆਠ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਖਸਮੁ ਧਿਆਵਉ ॥੩॥
Aath Pehar Apanaa Khasam Dhhiaavo ||3||
Twenty-four hours a day, I meditate on my Lord and Master. ||3||

I shall appreciate if the other members of GLZ would kindly advise verses of other Gurus and Bhagats/Mahapurakhs supporting AATH-PEHAR Dwelling in Divine Consciousness.

With Waheguru’s blessings,

Kirpal Singh
Wellington, New Zealand

Most translations are from the Internet.

Dib-Drishti for Anand and Sehaj

Guru Amar Das Ji in Raag Maaroo emphasises the need to grasp Sabd-Guru/Gurmat to embrace Naam for becoming a Gurmukh with Dib-drishti in order to eradicate Houmai/Ego to live in harmony. However, in this process a rider of Divine Mercy/Grace/Nadr/Kirpa/Gur Parsad is necessary as compared to one’s self efforts:-

ਜਿਸ ਨੋ ਪ੍ਰੇਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥ (Raag Maaroo M. 3, GGS. 1016-5).
Jis No Praem Mann Vasaaeae || Saachai Sabadh Sehaj Subhaaeae ||
One whose mind is filled with the Lord’s Love. Is intuitively exalted by the True Word of the Shabad.

ਏਹਾ ਵੇਦਨ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਅਵਰੁ ਕਿ ਜਾਣੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥
Eaehaa Vaedhan Soee Jaanai Avar K Jaanai Kaaree Jeeo ||1||
He alone knows the pain of this love; what does anyone else know about its cure? ||1||

ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰੁ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥
Aapae Maelae Aap Milaaeae || Aapanaa Piaar Aapae Laaeae ||
He Himself unites in His Union. He Himself inspires us with His Love.

ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Praem Kee Saar Soee Jaanai Jis No Nadhar Thumaaree Jeeo ||1|| Rehaao ||
He alone appreciates the value of Your Love, upon whom You shower Your Grace, O Lord. ||1||Pause||

ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਜਾਗੈ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥
Dhib Dhrisatt Jaagai Bharam Chukaaeae || Gur Parasaadh Param Padh Paaeae ||
One whose spiritual vision is awakened – his doubt is driven out. By Guru’s Grace, he obtains the supreme status.

ਸੋ ਜੋਗੀ ਇਹ ਜੁਗਤਿ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥
So Jogee Eih Jugath Pashhaanai Gur Kai Sabadh Beechaaree Jeeo ||2||
He alone is a Yogi, who understands this way, and contemplates the Word of the Guru’s Shabad. ||2||

ਸੰਜੋਗੀ ਧਨ ਪਿਰ ਮੇਲਾ ਹੋਵੈ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਹੁ ਦੁਰਮਤਿ ਖੋਵੈ ॥
Sanjogee Dhhan Pir Maelaa Hovai || Guramath Vichahu Dhuramath Khovai ||
By good destiny, the soul-bride is united with her Husband Lord. Following the Guru’s Teachings, she eradicates her evil-mindedness from within.

ਰੰਗ ਸਿਉ ਨਿਤ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ਅਪਣੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥
Rang Sio Nith Raleeaa Maanai Apanae Kanth Piaaree Jeeo ||3||
With love, she continually enjoys pleasure with Him; she becomes the beloved of her Husband Lord. ||3||

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਵੈਦੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ॥
Sathigur Baajhahu Vaidh N Koee || Aapae Aap Niranjan Soee ||
Other than the True Guru, there is no physician. He Himself is the Immaculate Lord.

ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਮਰੈ ਮੰਦਾ ਹੋਵੈ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥
Sathigur Miliai Marai Mandhaa Hovai Giaan Beechaaree Jeeo ||4||
Meeting with the True Guru, evil is conquered, and spiritual wisdom is contemplated. ||4||

ਏਹੁ ਸਬਦੁ ਸਾਰੁ ਜਿਸ ਨੋ ਲਾਏ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੁਖ ਗਵਾਏ ॥
Eaehu Sabadh Saar Jis No Laaeae || Guramukh Thrisanaa Bhukh Gavaaeae ||
One who is committed to this most sublime Shabad. Becomes Gurmukh, and is rid of thirst and hunger.

ਆਪਣ ਲੀਆ ਕਿਛੂ ਨ ਪਾਈਐ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਲ ਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥੫॥
Aapan Leeaa Kishhoo N Paaeeai Kar Kirapaa Kal Dhhaaree Jeeo ||5||
By one’s own efforts, nothing can be accomplished; the Lord, in His Mercy, bestows power. ||5||

ਅਗਮ ਨਿਗਮੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨੈ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥
Agam Nigam Sathiguroo Dhikhaaeiaa || Kar Kirapaa Apanai Ghar Aaeiaa ||
The True Guru has revealed the essence of the Shaastras and the Vedas. In His Mercy, He has come into the home of my self.

ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜਾਤਾ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੬॥
Anjan Maahi Niranjan Jaathaa Jin Ko Nadhar Thumaaree Jeeo ||6||
In the midst of Maya, the Immaculate Lord is known, by those upon whom You bestow Your Grace. ||6||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋ ਤਤੁ ਪਾਏ ॥ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਵਿਚਹੁ ਗਵਾਏ ॥
Guramukh Hovai So Thath Paaeae || Aapanaa Aap Vichahu Gavaaeae ||
One who becomes Gurmukh, obtains the essence of reality; He eradictes his self-conceit from within.

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਸਭੁ ਧੰਧੁ ਕਮਾਵੈ ਵੇਖਹੁ ਮਨਿ ਵੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੭॥
Sathigur Baajhahu Sabh Dhhandhh Kamaavai Vaekhahu Man Veechaaree Jeeo ||7||
Without the True Guru, all are entangled in worldly affairs; consider this in your mind, and see. ||7||

ਇਕਿ ਭ੍ਰਮਿ ਭੂਲੇ ਫਿਰਹਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ ਇਕਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥
Eik Bhram Bhoolae Firehi Ahankaaree || Eikanaa Guramukh Houmai Maaree ||
Some are deluded by doubt; they strut around egotistically. Some, as Gurmukh, subdue their egotism.

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਰਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲੇ ਗਾਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥੮॥
Sachai Sabadh Rathae Bairaagee Hor Bharam Bhulae Gaavaaree Jeeo ||8||
Attuned to the True Word of the Shabad, they remain detached from the world. The other ignorant fools wander, confused and deluded by doubt. ||8||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
Guramukh Jinee Naam N Paaeiaa || Manamukh Birathhaa Janam Gavaaeiaa ||
Those who have not become Gurmukh, and who have not found the Naam, the Name of the Lord. Those self-willed manmukhs waste their lives uselessly.

ਅਗੈ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਬੂਝੈ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੯॥
Agai Vin Naavai Ko Baelee Naahee Boojhai Gur Beechaaree Jeeo ||9||
In the world hereafter, nothing except the Name will be of any assistance; this is understood by contemplating the Guru. ||9||

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ ॥
Anmrith Naam Sadhaa Sukhadhaathaa || Gur Poorai Jug Chaarae Jaathaa ||
The Ambrosial Naam is the Giver of peace forever. Throughout the four ages, it is known through the Perfect Guru.

ਜਿਸੁ ਤੂ ਦੇਵਹਿ ਸੋਈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧੦॥੧॥
Jis Thoo Dhaevehi Soee Paaeae Naanak Thath Beechaaree Jeeo ||10||1||
He alone receives it, unto whom You bestow it; this is the essence of reality which Nanak has realized. ||10||1||

Guru Nanak Sahib provides a key to Anand/Sahaj:-

 • ਤੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਮੈ ਏਹਾ ਆਸ ਏਹੋ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (Sri Raag M. 1, GGS. 24-15).
  Thaeraa Eaek Naam Thaarae Sansaar || Mai Eaehaa Aas Eaeho Aadhhaar ||1|| Rehaao ||
  Your Name alone, Lord, saves the world. This is my hope; this is my support. ||1||Pause||
 • ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰੁ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ (Raag Tilang M. 1, GGS. 722-13).
  Aap Gavaaeeai Thaa Sahu Paaeeai Aour Kaisee Chathuraaee ||
  Give up your selfhood, and so obtain your Husband Lord; what other clever tricks are of any use?

ਸਹੁ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਸੋ ਦਿਨੁ ਲੇਖੈ ਕਾਮਣਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥
Sahu Nadhar Kar Dhaekhai So Dhin Laekhai Kaaman No Nidhh Paaee ||
When the Husband Lord looks upon the soul-bride with His Gracious Glance, that day is historic – the bride obtains the nine treasures.

The need is to become “ਕਾਮਣਿ”, which come with Divine Mercy/Grace Nadr/Kirpa/Gurparsad only.

Guru Arjan Dev Ji endorses the above sentiment as:-

 • ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਨਿ ਗੁਰਦੇਵ ॥ (Raag Gauri M. 5, GGS. 288-13).
  Aap Thiaag Saran Guradhaev ||
  Give up your selfishness and conceit, and seek the Sanctuary of the Divine Guru.

Kirpal Singh
Wellington, NewZealand

Gurmat Concept: Aath-/ Aathe-Pehar

You are again reminded of the following verse in Gurbani to ponder please:-

 • ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸਹਿ ਹਜੂਰੇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ॥੭॥(Raag Gauri M. 5, GGS. 286-8).
  Aath Pehar Prabh Basehi Hajoorae || Kahu Naanak Saeee Jan Poorae ||7||
  Those who dwell in God’s Presence, twenty-four hours a day – says Nanak, they are the perfect persons. ||7||

There is an ample evidence presented in Anand Sahib by Guru Amar Das Ji in respect of Gurmat Concept: Aath-/Aathe-Pehar:-

ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰਿ ਨਾਲੇ ॥ (Raag Raamkali M. 3, GGS. 917-4).
Eae Man Maeriaa Thoo Sadhaa Rahu Har Naalae ||
O my mind, remain always with the Lord.

ਹਰਿ ਨਾਲਿ ਰਹੁ ਤੂ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਦੂਖ ਸਭਿ ਵਿਸਾਰਣਾ ॥
Har Naal Rahu Thoo Mann Maerae Dhookh Sabh Visaaranaa ||
Remain always with the Lord, O my mind, and all sufferings will be forgotten.

ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਓਹੁ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰਣਾ ॥
Angeekaar Ouhu Karae Thaeraa Kaaraj Sabh Savaaranaa ||
He will accept You as His own, and all your affairs will be perfectly arranged.

ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ ॥
Sabhanaa Galaa Samarathh Suaamee So Kio Manahu Visaarae ||
Our Lord and Master is all-powerful to do all things, so why forget Him from your mind?

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰਿ ਨਾਲੇ ॥੨॥
Kehai Naanak Mann Maerae Sadhaa Rahu Har Naalae ||2||
Says Nanak, O my mind, remain always with the Lord. ||2||………………

ਸਦਾ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸਾਵਏ ॥ (Raag Raamkali M. 3, GGS. 917-7).
Sadhaa Sifath Salaah Thaeree Naam Man Vasaaveae ||
Constantly singing Your Praises and Glories, Your Name is enshrined in the mind.

ਨਾਮੁ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ ॥
Naam Jin Kai Man Vasiaa Vaajae Sabadh Ghanaerae ||
The divine melody of the Shabad vibrates for those, within whose minds the Naam abides………

ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥ (Raag Raamkali M. 3, GGS. 918-9).
Eae Man Piaariaa Thoo Sadhaa Sach Samaalae ||
O beloved mind, contemplate the True Lord forever.

ਏਹੁ ਕੁਟੰਬੁ ਤੂ ਜਿ ਦੇਖਦਾ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥
Eaehu Kuttanb Thoo J Dhaekhadhaa Chalai Naahee Thaerai Naalae ||
This family which you see shall not go along with you.

ਸਾਥਿ ਤੇਰੈ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ਕਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਈਐ ॥
Saathh Thaerai Chalai Naahee This Naal Kio Chith Laaeeai ||
They shall not go along with you, so why do you focus your attention on them?

ਐਸਾ ਕੰਮੁ ਮੂਲੇ ਨ ਕੀਚੈ ਜਿਤੁ ਅੰਤਿ ਪਛੋਤਾਈਐ ॥
Aisaa Kanm Moolae N Keechai Jith Anth Pashhothaaeeai ||
Don’t do anything that you will regret in the end.

ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਿ ਤੂ ਹੋਵੈ ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥
Sathiguroo Kaa Oupadhaes Sun Thoo Hovai Thaerai Naalae ||
Listen to the Teachings of the True Guru – these shall go along with you.

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥੧੧॥
Kehai Naanak Man Piaarae Thoo Sadhaa Sach Samaalae ||11||
Says Nanak, O beloved mind, contemplate the True Lord forever. ||11||…………….

 • ਜਨਮੁ ਰਤਨੁ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥ (Raag Raamkali M. 3, 919-17).
  Janam Rathan Jinee Khattiaa Bhalae Sae Vanajaarae ||
  Those who earn the jewel of this human life, are the most excellent of merchants.

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨ ਮੰਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਦਾ ਰਹਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ॥੨੦॥
Kehai Naanak Jin Mann Niramal Sadhaa Rehehi Gur Naalae ||20||
Says Nanak, those whose minds are pure, abide with the Guru forever. ||20||

 • ਜੇ ਕੋ ਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ॥ (Raag Raamkali M. 3, GGS. 919-18)
  Jae Ko Sikh Guroo Saethee Sanamukh Hovai ||
  If a Sikh turns to the Guru with sincere faith, as sunmukh

ਹੋਵੈ ਤ ਸਨਮੁਖੁ ਸਿਖੁ ਕੋਈ ਜੀਅਹੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ॥
Hovai Th Sanamukh Sikh Koee Jeeahu Rehai Gur Naalae ||
If a Sikh turns to the Guru with sincere faith, as sunmukh, his soul abides with the Guru.

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ ॥
Gur Kae Charan Hiradhai Dhhiaaeae Anthar Aathamai Samaalae ||
Within his heart, he meditates on the lotus feet of the Guru; deep within his soul, he contemplates Him.

ਆਪੁ ਛਡਿ ਸਦਾ ਰਹੈ ਪਰਣੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ॥
Aap Shhadd Sadhaa Rehai Paranai Gur Bin Avar N Jaanai Koeae ||
Renouncing selfishness and conceit, he remains always on the side of the Guru; he does not know anyone except the Guru.

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸੋ ਸਿਖੁ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਏ ॥੨੧॥
Kehai Naanak Sunahu Santhahu So Sikh Sanamukh Hoeae ||21||
Says Nanak, listen, O Saints: such a Sikh turns toward the Guru with sincere faith, and becomes sunmukh. ||21||

 • ਹਰਿ ਰਾਸਿ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸਿ ਜਾਣੀ ॥ (Raag Raamkali M. 3, GGS. 921-9).
  Har Raas Maeree Man Vanajaaraa Sathigur Thae Raas Jaanee ||
  The Lord is my capital, and my mind is the merchant; through the True Guru, I know my capital.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਤ ਜਪਿਹੁ ਜੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਖਟਿਹੁ ਦਿਹਾੜੀ ॥
Har Har Nith Japihu Jeeahu Laahaa Khattihu Dhihaarree ||
Meditate continually on the Lord, Har, Har, O my soul, and you shall collect your profits daily.

ਏਹੁ ਧਨੁ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰਿ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ॥
Eaehu Dhhan Thinaa Miliaa Jin Har Aapae Bhaanaa ||
This wealth is obtained by those who are pleasing to the Lord’s Will.

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਰਾਸਿ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩੧॥
Kehai Naanak Har Raas Maeree Man Hoaa Vanajaaraa ||31||
Says Nanak, the Lord is my capital, and my mind is the merchant. ||31||

 • ਏਹੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਜਿਸੁ ਆਇ ॥ (Raag Raamkali M. 3, GGS. 921-12).
  Eaehu Har Ras Karamee Paaeeai Sathigur Milai Jis Aae ||
  This subtle essence of the Lord is obtained by good karma, when one comes to meet with the True Guru.

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹੋਰਿ ਅਨ ਰਸ ਸਭਿ ਵੀਸਰੇ ਜਾ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੩੨॥
Kehai Naanak Hor An Ras Sabh Veesarae Jaa Har Vasai Man Aae ||32||
Says Nanak, all other tastes and essences are forgotten, when the Lord comes to dwell within the mind. ||32||

Though the Divine Union lasting Aath-/Aathe-Pehar is blissful and full of Anand but it goes with a rider:-

 • ਧੁਰਿ ਕਰਮਿ ਪਾਇਆ ਤੁਧੁ ਜਿਨ ਕਉ ਸਿ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ ॥ (Raag Raamkali M. 3, GGS. 917-13).
  Dhhur Karam Paaeiaa Thudhh Jin Ko S Naam Har Kai Laagae ||
  Those who have such preordained destiny are attached to the Lord’s Name.

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ॥੫॥
Kehai Naanak Theh Sukh Hoaa Thith Ghar Anehadh Vaajae ||5||
Says Nanak, they are at peace, and the unstruck sound current vibrates within their homes. ||5||

Kabir Ji endorses achievement of such a state of mind (Sehaj Awastha) in the Guru Granth Sahib:-

ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰੁ ॥ (Salok Bhagat Kabir, GGS. 1367-7).
Kabeer Man Niramal Bhaeiaa Jaisaa Gangaa Neer ||
Kabeer, my mind has become immaculate, like the waters of the Ganges.

ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰਿ ਫਿਰੈ ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ॥੫੫॥
Paashhai Laago Har Firai Kehath Kabeer Kabeer ||55||
The Lord follows after me, calling, “”Kabeer! Kabeer!””||55||

With Waheguru’s Blessings.

Kirpal Singh
Wellington, New Zealand

Gurmat Perspectives on Death and on Financial Loss

Loss of a close relative or a friend and similarly loss of hard earned money often causes a lot of distress and anxiety in our minds such acceptances become hard in normal life. Such happenings are inevitable at one stage or other in our lifetime. I have personally experienced such stressful situations and obtained a great deal of comfort in paying attention to various Gurmat messages given hereunder:-

Baba Farid Ji elaborates such happenings as prevalent and common in his valuable insight in his Bani in the Guru Granth Sahib:-.

 • ਫਰੀਦਾ ਮੈ ਜਾਨਿਆ ਦੁਖੁ ਮੁਝ ਕੂ ਦੁਖੁ ਸਬਾਇਐ ਜਗਿ ॥ (Salok Baba Farid, GGS. 1382-3).
  Fareedhaa Mai Jaaniaa Dhukh Mujh Koo Dhukh Sabaaeiai Jag ||
  Fareed, I thought that I was in trouble; the whole world is in trouble!

ਊਚੇ ਚੜਿ ਕੈ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰਿ ਘਰਿ ਏਹਾ ਅਗਿ ॥੮੧॥
Oochae Charr Kai Dhaekhiaa Thaan Ghar Ghar Eaehaa Ag ||81||
On receiving enlightenment when I looked around to see that such a fire in each and every home. ||81||

In such a situation, windows of Gurmat become handy in consoling us to come to grip with otherwise dire consequences with lingering ill effects on one’s health and losing some degree of peace of mind that is necessary for a normal living.

S. Sohan Singh Ji of UK has written a lot on the role of Gurbani and Mindfulness to cope with varying degrees of stress and strain in life.

Losing of a relative or a friend has an associated pain which needs extensive Gurmat counselling to bring sanity to oneself by accepting that Death is inevitable without any escape under the Divine Hukam as advised by Guru Nanak Sahib:-

 • ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਕ ਦਮੀ ਮੁਹਲਤਿ ਮੁਹਤੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥ (Raag Dhanaasree M. 1, GGS. 660-11).
  Ham Aadhamee Haan Eik Dhamee Muhalath Muhath N Jaanaa ||
  We are human beings of the briefest moment; we do not know the appointed time of our departure.
 • ਮਰਣਿ ਨ ਮੂਰਤੁ ਪੁਛਿਆ ਪੁਛੀ ਥਿਤਿ ਨ ਵਾਰੁ ॥ (Raag Sarang M. 1, GGS. 1244-4).
  Maran N Moorath Pushhiaa Pushhee Thhith N Vaar ||
  Death does not ask the time; it does not ask the date or the day of the week.

ਇਕਨ੍ਹ੍ਹੀ ਲਦਿਆ ਇਕਿ ਲਦਿ ਚਲੇ ਇਕਨ੍ਹ੍ਹੀ ਬਧੇ ਭਾਰ ॥
Eikanhee Ladhiaa Eik Ladh Chalae Eikanhee Badhhae Bhaar ||
Some have packed up, and some who have packed up have gone.

 • ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਰਹੈ ਸਮਾਈ ॥ (Raag Raamkali Gosht, M. 1, GGS. 940-10).
  Hukamae Aavai Hukamae Jaavai Hukamae Rehai Samaaee ||
  By His Command we come, and by His Command we go; by His Command, we merge in absorption.

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵੈ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਸਬਦੇ ਪਾਈ ॥੨੨॥
Poorae Gur Thae Saach Kamaavai Gath Mith Sabadhae Paaee ||22||
Through the Perfect Guru, live the Truth; through the Word of the Shabad, the state of dignity is attained. ||22||

 • ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ॥ (Raag Asa M. 1, GGS. 474-1).
  Aapae Hee Karanaa Keeou Kal Aapae Hee Thai Dhhaareeai ||
  You Yourself created the creation; You Yourself infused Your power into it.

ਦੇਖਹਿ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰਿ ਕਚੀ ਪਕੀ ਸਾਰੀਐ ॥
Dhaekhehi Keethaa Aapanaa Dhhar Kachee Pakee Saareeai ||
You behold Your creation, like the losing and winning dice of the earth.

ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭੁ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ॥
Jo Aaeiaa So Chalasee Sabh Koee Aaee Vaareeai ||
Whoever has come, shall depart; all shall have their turn.

ਜਿਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਹਹਿ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥
Jis Kae Jeea Paraan Hehi Kio Saahib Manahu Visaareeai ||
He who owns our soul, and our very breath of life – why should we forget that Lord and Master from our minds?

ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ ॥੨੦॥
Aapan Hathhee Aapanaa Aapae Hee Kaaj Savaareeai ||20||
With our own hands, let us resolve our own affairs. ||20||

 • ਮਰਣੁ ਲਿਖਾਇ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ ॥(Raag Maaroo M. 1, GGS. 1022-18).
  Maran Likhaae Manddal Mehi Aaeae ||
  With their death already ordained, mortals come into this world.

ਕਿਉ ਰਹੀਐ ਚਲਣਾ ਪਰਥਾਏ ॥?
Kio Reheeai Chalanaa Parathhaaeae ||
How can they remain here? They have to go to the world beyond.

 • ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੈ ॥ (Raag Maaroo M. 1, GGS. 1025-11).
  Hukamae Aavai Hukamae Jaavai ||
  By the Hukam of the Lord’s Command, they come, and by the Hukam of His Command, they go.

ਬੂਝੈ ਹੁਕਮੁ ਸੋ ਸਾਚਿ ਸਮਾਵੈ ॥
Boojhai Hukam So Saach Samaavai ||
One who realizes His Hukam, merges in the True Lord.

ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਮਿਲੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੫॥
Naanak Saach Milai Man Bhaavai Guramukh Kaar Kamaaee Hae ||16||5||
O Nanak, he merges in the True Lord, and his mind is pleased with the Lord. The Gurmukhs do His work. ||16||5||

 • ਚਲਾ ਚਲਾ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥ (Sri Raag M. 1, GGS. 63-12).
  Chalaa Chalaa Jae Karee Jaanaa Chalanehaar ||
  I may say, “”I am going, I am going””, but I know that, in the end, I must really go.

ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਅਮਰੁ ਸੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
Jo Aaeiaa So Chalasee Amar S Gur Karathaar ||
Whoever comes must also go. Only the Guru and the Creator are Eternal.

 • ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਇ ॥ (Raag Gauri M. 1, GGS. 151-10).
  Hukamae Aavai Hukamae Jaae ||
  By the Hukam of His Command we come, and by the Hukam of His Command we go.

ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਇ ॥੨॥
Aagai Paashhai Hukam Samaae ||2||
Before and after, His Command is pervading. ||2||

Guru Arjan Dev Ji and Guru Teg Bahadur Ji go on to add:-

 • ਙਣਿ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨਹ ਬਢਨ ਘਟਨ ਤਿਲੁ ਸਾਰ ॥ (Raag Gauri M. 5, GGS. 254-10).
  N(g)an Ghaalae Sabh Dhivas Saas Neh Badtan Ghattan Thil Saar ||
  He has counted all the days and the breaths, and placed them in people’s destiny; they do not increase or decrease one little bit.

ਜੀਵਨ ਲੋਰਹਿ ਭਰਮ ਮੋਹ ਨਾਨਕ ਤੇਊ ਗਵਾਰ ॥੧॥
Jeevan Lorehi Bharam Moh Naanak Thaeoo Gavaar ||1||
Those who long to live in doubt and emotional attachment, O Nanak, are total fools. ||1||

 • ਚਿੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਇ ॥ (Salok M. 9, GGS. 1429-4).
  Chinthaa Thaa Kee Keejeeai Jo Anehonee Hoe ||
  People become anxious, when something unexpected happens.

ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥੫੧॥
Eihu Maarag Sansaar Ko Naanak Thhir Nehee Koe ||51||
This is the way of the world, O Nanak; nothing is stable or permanent. ||51||

ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸਿ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜੁ ਕੈ ਕਾਲਿ ॥
Jo Oupajiou So Binas Hai Paro Aaj Kai Kaal ||
Whatever has been created shall be destroyed; everyone shall perish, today or tomorrow.

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ਲੇ ਛਾਡਿ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ॥੫੨॥
Naanak Har Gun Gaae Lae Shhaadd Sagal Janjaal ||52||
O Nanak, sing the Glorious Praises of the Lord, and give up all other entanglements. ||52||

In a situation of any loss including depletion of financial resources caused by unintended irregularities, an honest investor may find some solace in the following Gurmat advices:-

 • ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮਹਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ॥ (Salok Bhagat Kabir, GGS. 1375-9).
  Kabeer Maeraa Mujh Mehi Kishh Nehee Jo Kishh Hai So Thaeraa ||
  Kabeer, nothing is mine within myself. Whatever there is, is Yours, O Lord.

ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਉ ਸਉਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ ॥੨੦੩॥
Thaeraa Thujh Ko Soupathae Kiaa Laagai Maeraa ||203||
If I surrender to You what is already Yours, what does it cost me? ||203||

 • ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ॥ (Raag Gauri M.5, GGS. 281?)
  Dhhanavanthaa Hoe Kiaa Ko Garabai ||
  Why should anyone be proud of being rich?

ਜਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ ॥
Jaa Sabh Kishh This Kaa Dheeaa Dharabai ||
All riches are His gifts.

ਅਤਿ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥
Ath Sooraa Jae Kooo Kehaavai ||
One may call himself a great hero,

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹ ਧਾਵੈ ॥
Prabh Kee Kalaa Binaa Keh Dhhaavai ||
But without God’s Power, what can anyone do?

ਜੇ ਕੋ ਹੋਇ ਬਹੈ ਦਾਤਾਰੁ ॥
Jae Ko Hoe Behai Dhaathaar ||
One who brags about giving to charities

ਤਿਸੁ ਦੇਨਹਾਰੁ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰੁ ॥
This Dhaenehaar Jaanai Gaavaar ||
The Great Giver shall judge him to be a fool.

 • ਸਾਥਿ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨੁ ਭਜਨ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥ (Raag Gauri M. 5, GGS. 288-2).
  Saathh N Chaalai Bin Bhajan Bikhiaa Sagalee Shhaar ||
  Nothing shall go along with you, except your devotion. All corruption is like ashes.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥੧॥
Har Har Naam Kamaavanaa Naanak Eihu Dhhan Saar ||1||
Practice the Name of the Lord, Har, Har. O Nanak, this is the most excellent wealth. ||1||

While living a purpose driven life, one can guard against negative forces by contemplating on Gurbani as per guidelines prescribed by Guru Nanak Dev Ji and Guru Arjan Dev Ji in order to go into promised equipoise (SAHAJ Avastha):-

 • ਸਹਜਿ ਮਿਲੈ ਮਿਲਿਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (Raag Dhanaasree M. 1, GGS. 686-4).
  Sehaj Milai Miliaa Paravaan ||
  That union with the Lord is acceptable, which is united in intuitive poise.

ਨਾ ਤਿਸੁ ਮਰਣੁ ਨ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ॥
Naa This Maran N Aavan Jaan ||
Thereafter, one does not die, and does not come and go in reincarnation.

ਠਾਕੁਰ ਮਹਿ ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਮਹਿ ਸੋਇ ॥
Thaakur Mehi Dhaas Dhaas Mehi Soe ||
The Lord’s slave is in the Lord, and the Lord is in His slave.

ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥
Jeh Dhaekhaa Theh Avar N Koe ||1||
Wherever I look, I see none other than the Lord. ||1||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਈਐ ॥
Guramukh Bhagath Sehaj Ghar Paaeeai ||
The Gurmukhs worship the Lord, and find His celestial home.

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਰਿ ਆਈਐ ਜਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Bin Gur Bhaettae Mar Aaeeai Jaaeeai ||1|| Rehaao ||
Without meeting the Guru, they die, and come and go in reincarnation. ||1||Pause||

 • ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ (Raag Raamkali Dakhni M. 1, GGS. 932-4).
  Chinthath Hee Dheesai Sabh Koe ||
  Everyone has worries and cares.

ਚੇਤਹਿ ਏਕੁ ਤਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
Chaethehi Eaek Thehee Sukh Hoe ||
He alone finds peace, who thinks of the One Lord.

 • ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਾਲਾਹਿ ॥ (Sri Raag M. 5, GGS. 43-17).
  Man Maerae Karathae No Saalaahi ||
  O my mind, praise the Creator.

ਸਭੇ ਛਡਿ ਸਿਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Sabhae Shhadd Siaanapaa Gur Kee Pairee Paahi ||1|| Rehaao ||
Give up all your clever tricks, and fall at the Feet of the Guru. ||1||Pause||

 • ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥ (Raag Gauri M. 5, GGS. 266-6).
  Niraguneeaar Eiaaniaa So Prabh Sadhaa Samaal ||
  You worthless, ignorant fool – dwell upon God forever.

ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥
Jin Keeaa This Cheeth Rakh Naanak Nibehee Naal ||1||
Cherish in your consciousness the One who created you; O Nanak, He alone shall go along with you. ||1||

With Waheguru’s blessings,

Kirpal Singh
Wellington, New Zealand

Gurmat Healing

The more one draws close to Waheguru, the more one feels protected and goes in to Anand/Sahaj. Many verses in Gurbani demonstrate a positive healing effect when moving in the Divine Sanctuary with full faith and trust:-

 • ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਇ ਜਿ ਆਵੈ ਤੁਧੁ ਆਹਿ ॥੯॥ (Raag Raamkali M. 5, GGS. 962-3).
  Birathhaa Koe N Jaae J Aavai Thudhh Aahi ||9||
  Those who come to You with love and faith are never turned away empty-handed. ||9||
 • ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਿਨਿ ਸਚੁ ਕਰਿ ਜਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਚਿ ਸਮਾਤਾ ॥੮॥੧੫॥ (Raag Gauri M. 5, GGS. 283-15).
  Paarabreham Jin Sach Kar Jaathaa || Naanak So Jan Sach Samaathaa ||8||15||
  One who recognizes the Supreme Lord God as True – O Nanak, that humble being is absorbed into the True One. ||8||15||
 • ਜਿਤੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਚਿਤਿ ਆਇਆ ॥ ਸੋ ਘਰੁ ਦਯਿ ਵਸਾਇਆ ॥ (Raag Sorath M. 5, GGS. 625-19).
  Jith Paarabreham Chith Aaeiaa || So Ghar Dhay Vasaaeiaa ||
  The Supreme Lord God has established that home, In which He comes to mind.
 • ਏਕ ਊਪਰਿ ਜਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥ ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ॥ (Raag Gauri M.5, GGS. 281-14).
  Eaek Oopar Jis Jan Kee Aasaa || This Kee Katteeai Jam Kee Faasaa ||
  One who places his hopes in the One Lord. The noose of Death is cut away from his neck.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਭੂਖ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ ਨ ਲਾਗਹਿ ਦੂਖ ॥੪॥
Paarabreham Kee Jis Man Bhookh || Naanak Thisehi N Laagehi Dhookh ||4||
One whose mind hungers for the Supreme Lord God, O Nanak, shall not suffer pain. ||4||

ਜਿਸ ਕਉ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ॥ ਸੋ ਸੰਤੁ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀ ਡੁਲਾਵੈ ॥
Jis Ko Har Prabh Man Chith Aavai || So Santh Suhaelaa Nehee Ddulaavai ||
One who focuses his conscious mind on the Lord God – that Saint is at peace; he does not waver.

ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ॥ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਕਹੁ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ ॥?
Jis Prabh Apunaa Kirapaa Karai || So Saevak Kahu Kis Thae Ddarai ||
Those unto whom God has granted His Grace. Who do those servants need to fear?

Guru Nanak Sahib shows us the way. However, the hurdle to Anand/Sahaj is our ego that hinders on this path:-

 • ਤੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਮੈ ਏਹਾ ਆਸ ਏਹੋ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (Sri Raag M. 1, GGS. 24-15).
  Thaeraa Eaek Naam Thaarae Sansaar || Mai Eaehaa Aas Eaeho Aadhhaar ||1|| Rehaao ||
  Your Name alone, Lord, saves the world. This is my hope; this is my support. ||1||Pause||
 • ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰੁ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ (Raag Tilang M. 1, GGS. 722-13).
  Aap Gavaaeeai Thaa Sahu Paaeeai Aour Kaisee Chathuraaee ||
  Give up your selfhood, and so obtain your Husband Lord; what other clever tricks are of any use?

ਸਹੁ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਸੋ ਦਿਨੁ ਲੇਖੈ ਕਾਮਣਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥
Sahu Nadhar Kar Dhaekhai So Dhin Laekhai Kaaman No Nidhh Paaee ||
When the Husband Lord looks upon the soul-bride with His Gracious Glance, that day is historic – the bride obtains the nine treasures.

The need is to become “ਕਾਮਣਿ”, which come with Divine Grace Nadr/Kirpa/Gurparsad only.

Guru Arjan Dev Ji endorses the above sentiment as:-

 • ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਨਿ ਗੁਰਦੇਵ ॥ (Raag Gauri M. 5, GGS. 288-13).
  Aap Thiaag Saran Guradhaev ||
  Give up your selfishness and conceit, and seek the Sanctuary of the Divine Guru.
 • ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰਿ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ ॥ (Raag Bilaaval M. 5, GGS. 809-17).
  Pingul Parabath Paar Parae Khal Chathur Bakeethaa ||
  The cripple crosses over the mountain, the fool becomes a wise man,

ਅੰਧੁਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟਿ ਪੁਨੀਤਾ ॥੧॥
Andhhulae Thribhavan Soojhiaa Gur Bhaett Puneethaa ||1||
And the blind man sees the three worlds, by meeting with the True Guru and being purified. ||1||

ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥
Mehimaa Saadhhoo Sang Kee Sunahu Maerae Meethaa ||
This is the Glory of the Saadh Sangat, the Company of the Holy; listen, O my friends.

ਮੈਲੁ ਖੋਈ ਕੋਟਿ ਅਘ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Mail Khoee Kott Agh Harae Niramal Bheae Cheethaa ||1|| Rehaao ||
Filth is washed away, millions of sins are dispelled, and the consciousness becomes immaculate and pure. ||1||Pause||

ਐਸੀ ਭਗਤਿ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਕੀਟਿ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ ॥
Aisee Bhagath Govindh Kee Keett Hasathee Jeethaa ||
Such is devotional worship of the Lord of the Universe, that the ant can overpower the elephant.

ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ ਤਿਸੁ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਦੀਤਾ ॥੨॥
Jo Jo Keeno Aapano This Abhai Dhaan Dheethaa ||2||
Whoever the Lord makes His own, is blessed with the gift of fearlessness. ||2||

It boils down to the Truth – “Sarab Rog Ka Oukhad Naam”.

With Waheguru’s blessings.

Kirpal Singh
Wellington, New Zealand